سلام علیکم و رحمة الله

ناقصی درسهای آموزش مجازی

1- برادر ع.ر  با شماره تلفن 6499.0919

درسهای بندگی سوره فرقان بخش دوم از جلسه 5 تا 8

فریب کشورها با ابزار توسعه کلا گذرانده نشده

2- برادر ح.ک با شماره تلفن 2344.0919

کل درسها کامل

3- برادر ع.آ با شماره تلفن 4490.0919

کل درسها کامل

4- برادر ا.ش با شماره تلفن 8720.0921

کل درسها کامل

5-برادر م.ح با شماره تلفن 6354.0904

کل درسها کامل

6- برادر م.آ با شماره تلفن 4360.0921

کل درسها کامل

7-برادر ع.ن با شماره تلفن 6020.0936

فریب کشورها با ابزار توسعه کل درس

درسهای بندگی سوره فرقان 2 درس 5 تا 8

8-برادر م.پ با شماره تلفن 0065.0919

کل درسها کامل

9-برادر م.م با شماره تلفن 5897.0939

انسان موفق اعتماد به خدا 4 تا 8

10- برادر ا.ق با شماره تلفن 2910.0938

کل درسها کامل

11- برادر ع.ر با شماره تلفن 8655.0919

سوره فرقان دو کلا ناقص

نرمش قهرمانانه کلا ناقص

تاریخ و اعراب کلا ناقص

12-برادر م.ل با شماره تلفن 2361.0916

مولفه های تربیت. کلا ناقص

احکام کاربردی جلسه سه به بعد

سورفه فرقان دو جلسه دو تا هشت

13- برادر م.ب با شمار تلفن 3943.0901

سوره فرقان 2 جلسه 2 تا 8

انسان موفق جلسه 14 تا 16

14- برادر م.ک با شماره تلفن 7911.0933

تاریخ و اعراب جلسات 5و 6

سوره فرقان دو کاملا نافص

انسان موفق جلسات 4 تا8

سوره فرقان 1 جلسات 7 و8

فریب کشورها کاملا ناقص

روابط ایران و غرب جلسات 4 تا 6

راهنمای استفاده از سایت آموزش مجازی دانشگاهیان

دور دوم آموزشهای مجازی

آموزشهای مجازی هفته سوم

نتایج آموزشهای مجازی

تلفن ,برادر ,شماره ,کل ,م ,درسها ,شماره تلفن ,با شماره ,درسها کامل ,کل درسها ,برادر م

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها


برای روح بلند میرزا جواد آقا تهرانی ره blacknight زومیت مطالب اینترنتی David هک بازي انفجار ربات هک بازي انفجار معرفي برترين نرم افزارهاي آموزشي risnetempbud safar ternnichegood